ผู้บริหาร

คุณประภากร เสาเกลียว
ผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA)
คุณสุรภา แจ่มแจ้ง
ผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA)

ผู้จัดการและหัวหน้าแผนก

คุณพัชมนันญ์ แจ่มแจ้ง

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและฝ่ายตรวจสอบ

คุณมานะ เผือกทิม

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / ผู้เชี่ยวชาญบัญชีภาษีอากร

คุณพิเชษฐ์ บุญธรรม

ผู้จัดการฝ่ายวางระบบบัญชี ERP

คุณปพนธไนย์ เสาเกลียว

หัวหน้าแผนกงานจดทะเบียน

คุณรจนา ชมครุฑ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี ด้านงานวางระบบและที่ปรึกษา

คุณนภาภรณ์ ฉัตรแก้ว

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี ด้านงานทำบัญชี

คุณพรพรรณ แถมจันทึก

หัวหน้าแผนกบัญชี

คุณพนิตพิชา นาคสุริยวงษ์

หัวหน้าแผนกงานทำบัญชี

คุณวัชรศักดิ์ คีรี

หัวหน้าแผนกงาน Support แฟรนไชส์

คุณไกรทิพย์ สระสังข์

หัวหน้าแผนกบัญชี ตรวจงานแฟรนไชส์