ข่าวสาร

และกิจกรรม

By Greenpro KSP Accounting Franchise

ข่าวสาร

ธนาคารส่งข้อมูลการเงินให้กรมสรรพากร

9 เมษายน 2562

บัญชีที่จะถูกส่งข้อมูลนั้นเป็นได้ทั้งของบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

  1. ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไป
  2. ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 400 ครั้งและมียอดรวมของธุรกรรมฝากหรือรับโอนเงินรวมกันตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป

ข่าวสาร

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

17 เมษายน 2562

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่ บริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมายความรวมถึงนิติบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย

ข่าวสาร

ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT คืออะไร

20 เมษายน 2562

เป็นภาษีทางอ้อมที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ ซึ่งผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ต้องเรียกเก็บภาษีนี้ในอัตรา 7% จากมูลค่าสินค้าหรือบริการ ประเทศไทยได้กำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ 10% แต่ทั้งนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 คณะรัฐมนตรีจะออกพระราชกฤษฎีกาลดภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือ 7% เป็นประจำทุกปี

ข่าวสาร

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายคืออะไร

9 เมษายน 2562

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ เงินที่ผู้จ่ายซึ่งจดทะเบียนเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลและมีหน้าที่หักไว้ เมื่อมีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับทั้งบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล
ค่าเช่าหัก 5% วิชาชีพอิสระหัก 3% รับจ้างหัก 3% โฆษณาหัก 2% ขนส่งหัก 1%

ข่าวสาร

สิ่งสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับภาษีซื้อต้องห้าม

9 เมษายน 2562

ภาษีซื้อต้องห้ามตามกฎหมาย มีรายละเอียดดังนี้

  1. ไม่มีใบกำกับภาษี หรือไม่อาจแสดงใบกำกับภาษีได้
  2. กรณีใบกำกับภาษีซื้อมีข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ในจุดที่เป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด
  3. ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ
  4. ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรอง
  5. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษี
  6. ภาษีซื้อตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42)