รับทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบ - ราคาถูก

รับทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบ ประกันสังคม ด้วยทีมงานนักบัญชีมืออาชีพ ทำบัญชีกับเรา หมดปัญหาเรื่องบัญชีและภาษี บริการประทับใจ ยินดีให้คำปรึกษา

ทำบัญชีกับเราดีอย่างไร?

• ให้คำปรึกษาแนะนำเอกสารเบื้องต้นด้านบัญชี
• ให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านบัญชีและภาษีอากร
• มีพนักงานบัญชีคอยให้คำแนะนำด้านบัญชีและภาษีแก่ผู้ประกอบการ
• หมดปัญหาเรื่องบัญชีและภาษี
• บริการดี ใส่ใจ คุยได้ เป็นกันเอง
• ได้รับบริการงานบัญชีและภาษีที่มีคุณภาพ

ค่าบริการทำบัญชี

ค่าบริการทำบัญชี เหมาะสม เริ่มต้นเพียง 2,500 บาท ต่อเดือน *ราคายังขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสารและรายการค้าต่อเดือนว่ามีมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เราคือ บริษัทรับทำบัญชี ที่ให้บริการรับทำบัญชีในราคาเหมาะสม เมื่อเปรียบเที่ยบกับผู้ให้บริการอื่นๆ เนื่องจากเรามีระบบงานที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ประหยัดต้นทุนการให้บริการงานด้านบัญชีและภาษี

ขอบเขตการให้บริการงานรับทำบัญชีและภาษี

“ขอบเขตการให้บริการครอบคลุมงานด้านบัญชี ภาษี ประกันสังคม บันทึกบัญชี ปิดงบ จัดทำรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง” รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง
– เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ รวมถึงเอกสารด้านบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการ
บริการรับ-ส่งเอกสารงานด้านบัญชี
– สำนักงานบัญชีเรามีทีมงานคอยรับ – ส่งเอกสาร หากท่านไม่สะดวกในการจัดส่งเอกสารให้
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
– ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับจากลูกค้า ก่อนการจัดทำภาษี และบันทึกบัญชี
จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด. 54
จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือน
จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 (VAT)
จัดทำและยื่น ภ.พ.36
จำทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
บันทึกบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
จัดทำสมุดรายวันที่เกี่ยวข้อง
– เช่น สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันจ่ายเงิน เป็นต้น
ปิดบัญชี ส่งงบการเงินรายเดือน
– ทำการปิดบัญชี ส่งงบการเงินประจำเดือน เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้า (กรณีที่ลูกค้าต้องการข้อมูลเพื่อการบริหารแบบรายเดือน)
จัดทำรายละเอียด (Detail) ประกอบงบการเงิน
– เช่น ทะเบียนทรัพย์สิน, รายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น
ตรวจสอบความถูกต้องของงานบัญชีและภาษี
– ทุกกระบวนการของงานด้านบัญชีมีการตรวจสอบความถูกต้องโดยนักบัญชีที่มีประสบการณ์
ปิดบัญชีสิ้นปี จัดทำรายงานทางการเงิน
– ปิดบัญชีสิ้นปี จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุน, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ, หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ยื่นงบการเงิน, สบช.3 (แบบนำส่งงบการเงิน), บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5
จัดทำประมาณการและยื่น ภ.ง.ด.51 (แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กลางปี)
จัดทำและยื่น ภ.ง.ด.50 (แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล)

รายการข้างต้นเป็นข้อมูลรายละเอียดงานรับทำบัญชีของเราเบื้องต้น การทำบัญชีและภาษียังมีรายการแยกย่อยอื่นๆ อีกมากมาย เราให้บริการตั้งแต่ต้นกระบวนการของงานด้านบัญชีและภาษีจนถึงสิ้นสุดกระบวนการด้านบัญชี และภาษีแก่ท่าน

เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการทำบัญชีกับเรา?

GreenPro KSP Group เป็นสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพ ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 25 ปี ให้บริการด้าน การจดทะเบียนนิติบุคคล รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางระบบบัญชี และดูแลภาษีอากร บริหารงานโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตและทีมงานนักบัญชีมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง

ติดต่อเรา

สนใจบริการ รับทำบัญชี ติดต่อ : คุณนก หรือ คุณเก่ง
โทร : 02-563-6187-8 แฟกซ์ : 02-563-6089
มือถือ : 081-567-6938, 081-648-7459
LINE ID : nokjibb88 หรือ surapa.jam
E-mail : patmanan@greenproksp.com, surapa@greenproksp.com