บริการบัญชีและภาษี

งานบริการคือหัวใจสำคัญของ กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง แฟรนไชส์
เรายินดีให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน พร้อมให้คำแนะนำในด้านต่างๆ
ที่ลูกค้าต้องการข้อมูล เรายินดีช่วยเหลือ บริการรวดเร็ว
ทันเวลา ราคาสมเหตุผล คุยได้เป็นกันเอง
เรายินดีต้อนรับผู้ประกอบการทุกท่าน

ราคารับทำบัญชี

ราคารับทำบัญชีสมเหตุผล เริ่มต้นเพียง 1,990 บาท ต่อเดือน *ราคายังขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสารและรายการค้าต่อเดือนว่ามีมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เราคือผู้ให้บริการรับทำบัญชีราคาสมเหตุผลที่สุด เมื่อเปรียบเที่ยบกับสำนักงานบัญชีอื่นๆ เนื่องจากเรามีระบบงานที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ประหยัดต้นทุนการให้บริการ

บริการที่ท่านจะได้รับ

งานด้านบริการ

• ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของลูกค้าตามที่กฎหมายกำหนด
• ดำเนินการขอยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
• ดำเนินการขอยื่นแบบประกันสังคมผ่านอินเตอร์เน็ต
• ลงประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
• ดำเนินการขอยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

งานด้านบัญชี

• ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร เอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
• จัดทำเอกสารเบื้องต้นให้ลูกค้า
• ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารบัญชีและติดตามจากลูกค้า
• บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชี
• จัดทำสต็อกสินค้า, วัตถุดิบ และงานระหว่างทำ
• ปิดบัญชีและนำส่งงบกำไรขาดทุนและงบดุลให้ลูกค้าเป็นรายเดือน
• จัดทำสมุดรายวันซื้อ, สมุดรายวันขาย, สมุดรายวันรับเงิน, สมุดรายวันจ่ายเงิน, สมุดรายวันทั่วไป, สมุดรายวันเงินฝากธนาคาร และบัญชีแยกประเภท
• ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา
• จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
• จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ, ทะเบียนเคลื่อนไหวสินค้า
• จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเช่นรายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้, รายละเอียดเช็ครับ, รายละเอียดเช็คจ่าย เป็นต้น
• จัดทำงบทดลองและงบการเงินประกอบด้วยงบดุล, งบกำไรขาดทุนและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
• จัดทำงบกระแสเงินสด
• จัดทำรายงานเฉพาะเพื่อฝ่ายบริหาร (Management Report)
• ยื่นงบการเงิน, สบช.3, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ผ่านระบบ E-Filing ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

งานด้านภาษีอากร

• ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีอากร
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.54) – สำหรับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
• จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)
• จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.36) – สำหรับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
• จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ SBT (ภ.ธ.40)
• จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
• รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
• จัดทำประมาณการและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
• จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
• กระทบยอดรายได้ตาม ภงด.50 กับ ภพ.30
• เป็นตัวแทนเข้าพบเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากร

งานด้านประกันสังคม

• จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน (สปส. 1-10)
• จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี (กท. 26ก)
• จัดทำและยื่นแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปี (กท. 20 ก)
Tax-paid

รับจ้างวางแผนภาษี

บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ทำไมถึงต้องวางแผนภาษี?

การวางแผนภาษีเป็นการเลือกแนวทางที่ดีที่สุดซึ่งทำให้เกิดการประหยัดเงินค่าภาษี ซึ่งไม่ใช่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี แต่เป็นการออกแบบรายการค้าและการวางรูปแบบการเสียภาษี ซึ่งเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมาย แม้บางครั้งอาจจะทำให้สรรพากรรู้สึกไม่ค่อยพอใจก็ตาม

ขอบเขตการให้บริการการวางแผนภาษี

 • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี เพื่อจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 • ให้คำปรึกษาด้านภาษี เพื่อวางแผนภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด
 • รับวางแผนภาษีบุคคลธรรมดา
 • รับวางแผนภาษีห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • รับวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล

เทคนิควางแผนภาษีส่วนบุคคล

การวางแผนภาษีส่วนบุคคล เป็นการวางแผนภาษีของบุคคลธรรมดา ไม่ว่าจะมีอาชีพกินเงินเดือน เจ้าของกิจการหรือมีอาชีพอิสระ โดยบุคคลที่มีรายได้ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นการรู้จักวางแผนที่เหมาะสมจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับเราได้

รายได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี

รายได้ที่ต้องเสียภาษีของบุคคลธรรมดา ตามกฎหมายเรียกว่า “เงินได้พึงประเมิน” หมายถึง เงินได้ของบุคคลใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีใดๆ ซึ่งได้แก่
1. เงิน
2. ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน ที่ได้รับจริง
3. ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน
4. เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้
5. เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนด
กลยุทธในการวางแผนภาษีบุคคลธรรมดา
โครงสร้างของการคิดภาษีบุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่ต้องชำระ = เงินได้สุทธิ X อัตราภาษี

ขณะที่เงินได้สุทธิคิดมาจาก

เงินได้สุทธิ = เงินได้พึงประเมิน – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน – เงินบริจาค
กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีส่วนบุคคล
1. ลด ยอดเงินได้ให้ต่ำลง
2. เพิ่ม ค่าใช้จ่ายให้สูงขึ้น
3. เพิ่ม ค่าลดหย่อนให้สูงขึ้น
4. เพิ่ม ยอดเงินบริจาคให้สูงขึ้น

เทคนิคการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในการวางแผนภาษีอากรของแต่ละกิจการผู้มีส่วนร่วมในการวางแผนภาษีอากรควรจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร (Tax Planning) ว่าเป็นการวางแผนการเสียภาษีอากรของธุรกิจเพื่อให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด ลดต้นทุนให้ต่ำลงภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการวางแผนอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันภาระที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของกิจการ ดังนั้นการวางแผนภาษี (Tax Planning) ไม่ใช่เป็นการหลบเลี่ยงภาษี (Tax Avoidance) หรือหนีภาษี (Tax Evasion) ก่อนที่จะมีการวางแผนภาษีนั้นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการวางแผนภาษีดังต่อไปนี้

1. ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

ในการวางแผนภาษีอากรผู้วางแผนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจตัวกฎหมายอย่างชัดเจน ไม่หลงลืมประเด็นหนึ่งประเด็นใดในตัวบทกฎหมายภาษีอากร นอกจากนี้จะต้องศึกษาคำพิพากษา และข้อหารือของกรมสรรพากรประกอบการวางแผนภาษีอากรให้รัดกุมครบถ้วน และทำให้กิจการเสียภาษีโดยประหยัดและถูกต้อง สิ่งที่ผู้วางแผนภาษีควรคำนึงถึงอย่างหนึ่งก็คือ อย่ามองแง่ใดแง่หนึ่งเพียงแง่เดียว จะต้องมองรายละเอียดของภาษีอากรที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและถูกต้อง

2. ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด

จะต้องศึกษาข้อกฎหมายที่จะทำให้กิจการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด โดยการกำหนดทางเลือกในการนำเงื่อนไขทางกฎหมายมาใช้ให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุดและถูกกฎหมายอีกด้วย เช่น รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การส่งเสริมการขายกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับการยกเว้น

3. ปลอดภัยจากภาระที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า

การวางแผนภาษีอากรจะต้องคำนึงถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหากมุมมองของผู้วางแผนขาดความรอบครอบในการศึกษาตัวกฎหมายได้อย่างถูกต้องแล้วอาจเกิดปัญหาได้ในอนาคตโดยถูกสรรพากรเรียกตรวจสอบและประเมินภาษี ทำให้กิจการมีราจ่ายเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด

4. มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและสมเหตุผล

เมื่อมีการวางแผนภาษีอากรในเรื่องหนึ่งเรื่องใดจะต้องมีการยกกฎหมายมาอ้างอิงให้ชัดเจน สามารถตอบคำถามในปัญหาต่าง ๆ ในประมวลรัษฎากร คำพิพากษา ข้อหารือของกรมสรรพากร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถหาคำตอบได้เป็นที่ยอมรับของฝ่ายจัดการหรือฝ่ายบริหารอย่างไม่มีข้อสงสัย และเชื่อถือได้ในข้อมูลที่นำมาอ้างอิงเพื่อการวางแผนภาษี

5. ช่วยในการลดต้นทุน

กิจการที่มีการวางแผนภาษีอากรจะทำให้กิจการสามารถลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นออกไป เช่น การขอรับสิทธิส่งเสริมการลงทุนทำให้กิจการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นภาษีอากรสำหรับส่วนแบ่งกำไรหรือเงินปันผล การประกอบกิจการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกซึ่งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 การจัดซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับสิทธิในการคำนวณค่าเสื่อมราคามากกว่าปกติ เป็นต้น นอกจากจะช่วยในการลดต้นทุนของกิจการแล้วยังช่วยในการเพิ่มกำไรสุทธิของกิจการให้สูงขึ้นโดยการอาศัยการวางแผนภาษีอากร

รับจ้างวางระบบบัญชี

เราคือผู้เชี่ยวชาญการวางระบบบัญชี รับวางระบบบัญชีธุรกิจซื้อมา – ขายไป รับวางระบบบัญชีธุรกิจบริการ รับวางระบบบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รับวางระบบบัญชีโรงงานอุตสาหกรรม รับวางระบบบัญชีร้านอาหาร ด้วยประสบการณ์วางระบบบัญชีที่ยาวนานมั่นใจได้ว่า เราจะสามารถวางระบบบัญชีให้กับคุณได้ อย่างไม่มีปัญหา

ทำไมถึงต้องวางระบบบัญชี?

การวางระบบบัญชี ถือเป็นปัจจัยหลักในการลดต้นทุนงานที่ซ้ำซ้อน และสามารถตรวจสอบได้ ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ยากโดยเฉพาะ สินค้า วัตถุดิบ ของกิจการอาจขาดหายจากการเบิกจ่าย ขาย ซื้อ บางครั้งสิ่งของไม่ได้หายไปไหน แต่มันหายไปจากเอกสารเท่านั้น การวางระบบที่ดีจะทำให้การตรวจและสอบยันไปในแผนกต่าง ๆ มีประสิทธิภาพการวางระบบบัญชี โดยเฉพาะบริษัทเล็ก ๆ มักละเลยไม่ได้ให้ความสำคัญ เพราะดูจะเป็นการสิ้นเปลืองที่ต้องว่าจ้างนักบัญชีมาวางระบบให้ แท้จริงแล้วการวางระบบบัญชี จะเป็นการประหยัดต้นทุนระยะยาว ทั้งเอกสารและบุคคลากรที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ระบบบัญชีที่ดีต้องมีความยืดหยุ่น รวดเร็ว คล่องตัวและพร้อมตอบสนองต่อธุรกิจในทุก ๆ ด้าน พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลและการทุจริตในองค์กร เราคือนักวางระบบบัญชีที่มีประสบการณ์ พร้อมเข้าไปวางระบบงานให้ท่าน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม เราจะช่วยให้องค์กรของท่านมีระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพป้องกันการทุจริตช่วยให้องค์กรของท่านเจริญเติบโต
เราคือผู้เชี่ยวชาญการวางระบบบัญชี รวมถึงการวางระบบการปฏิบัติงานให้ลูกค้า ในอดีดที่ผ่านมาทางบริษัทได้เข้าไปวางระบบบัญชีให้กับลูกค้าในหลายประเภทอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น
• รับวางระบบบัญชีธุรกิจซื้อมา – ขายไป
• รับวางระบบบัญชีธุรกิจบริการ
• รับวางระบบบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
• รับวางระบบบัญชีโรงงานอุตสาหกรรม
• รับวางระบบบัญชีร้านอาหาร
• และรับวางระบบบัญชีธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย
จากประสบการณ์การให้บริการแก่ลูกค้าในหลายประเภทธุรกิจและให้บริการลูกค้ายาวนานกว่า 20 ปี ทำให้เรามีการปรับปรุงคุณภาพและเทคนิคการวางระบบอยู่ตลอดเวลาจนทำให้เรามั่นใจได้ว่า เราจะสามารถวางระบบบัญชีให้กับคุณได้อย่างไม่มีปัญหา

ขอบเขตของการให้บริการวางระบบบัญชี

• สำรวจวางแผนและวิเคราะห์งาน โครงสร้างเดิมทั้งหมด
• เสนอความเห็นการปรับปรุงโครงสร้างเดิมและออกแบบกำหนดระบบบัญชี เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเพื่อความสอดคล้องกับโปรแกรม
• การจัดทำเวิร์คโฟล์ที่เกี่ยวข้องกับลำดับและขั้นตอนการทำงานของฝ่ายหรือแผนกธุรกิจ
• การออกแบบตัวเอกสารต่าง ๆ ให้กับแต่ละฝ่ายทั้งหมด
• จัดเตรียมความพร้อมพนักงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ
• การวางระบบเบื้องต้นโดยโปรแกรม
• การบันทึกข้อมูล การเรียกดูข้อมูลและการนำข้อมูลสารสนเทศด้านบัญชีมาใช้
• บริการวางระบบบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปทุกโปรแกรม
• บริการวางระบบและดูแล งานซื้อ-ขาย-งานผลิต ทางด้านขั้นตอนและทิศทางการเดินเอกสารภายใน ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
• การแก้ไขปัญหาอันเกิดขึ้นในการใช้โปรแกรม
• ประเมินการทำงาน-ทดสอบและติดตามปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้ปรับปรุงโครงสร้าง

เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการกับเรา?

GREENPRO KSP ACCOUNTING FRANCHISING เป็นเครือข่ายสำนักงานบัญชี และนักบัญชีที่ได้รับอนุญาต ที่มีคุณภาพ ผ่านการรับรอง สมาชิกในกลุ่ม ได้รับการอบรมเชิงลึกทั้งด้านทฤษฏืและปฏิบัติ เพื่อให้มีคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าในหลากหลายประเภทธุรกิจ อย่างถูกต้อง และทันเวลา โดยให้บริการด้าน การจดทะเบียนนิติบุคคล รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางระบบบัญชี และดูแลภาษีอากร เราช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จแล้วมากกว่า 1,000 ธุรกิจ GREENPRO KSP ACCOUNTING FRANCHISING บริหารงานโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง *เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการกับเรา มีดังนี้

ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย

เรามีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพบัญชีที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทห้างหุ้นส่วน รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี วางระบบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายบัญชีภาษีอากร ด้วยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์

ค่าใช้จ่ายสมเหตุผล

ด้วยความพร้อมที่เรามีในการให้บริการทุกด้านของบัญชีและภาษี จึงทำให้ต้นทุนของงานบริการมีราคาที่สมเหตุผล เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการท่านอื่น

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ด้วยประสบการณ์รับทำบัญชีที่ยาวนาน ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงงานที่มีคุณภาพ ซึ่งพร้อมให้ท่านได้ใช้ข้อมูลงานด้านบัญชีที่ถูกต้อง

ทำบัญชีได้ทุกธุรกิจ

เราสามารถทำบัญชีได้ทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะมีความซับซ้อนของธุรกิจมากเพียงใดก็ตาม ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานทำให้เราสามารถจัดทำบัญชีให้แก่ธุรกิจที่มีความซับซ้อนได้อย่างไม่มีปัญหา

มาครบจบที่เดียว

เรามีระบบงานที่รองรับงานด้านบัญชีครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางระบบบัญชีและงานด้านบัญชีอื่นๆที่ท่านต้องการ เราให้บริการได้ทุกด้าน

มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์สูง

เรามีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่คอยควบคุมคุณภาพงาน ทำให้ท่านมั่นใจได้เลยว่าธุรกิจของท่านจะได้รับข้อมูลด้านบัญชีที่ถูกต้อง และท่านไม่จำเป็นต้องหาผู้สอบบัญชีเพื่อมาเซ็นรับรองงบการเงินให้ท่าน เราพร้อมให้บริการในที่เดียว

สิ่งที่ได้จากการเลือกใช้บริการกับเรา

 • ลดภาระในการควบคุมและบริหารงานด้านบัญชี เช่น การลาออกของพนักงานสายบัญชี การขึ้นเงินเดือนหรือจ่ายโบนัสให้แก่พนักงาน การจ่ายเงินเดือนสูงๆ สำหรับพนักงานบัญชีที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและภาษีอากร
 • เพื่อให้ได้งบการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้และมีการจัดทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายการบัญชีและประมวลรัษฎากร
 • เพื่อวางแผนภาษีอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและรัดกุม ลดความเสี่ยงในการถูกสรรพากรตรวจสอบของธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา
 • เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนและตัดสินใจของธุรกิจ
 • ช่วยในการวางแผนกำไรและควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท
 • สามารถติดต่อสอบถามทางด้านการจัดทำบัญชีและภาษีได้ตลอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • เพื่อให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
 • การบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
 • เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
เราให้บริการคำปรึกษาในด้านบัญชีและภาษี เพื่อให้ธุรกิจของท่านดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรได้อย่างถูกต้อง ไม่มีปัญหาเรื่องภาษีและค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต